پرداخت ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در مرحله اول بسته‌های حمایتی/آماده‌سازی پرداخت مرحله دوم