• دسته‌بندی نشده

فلاشر چهار کاناله

Spread the love

در این مدار IC555 به صورت یک مولتی ویبراتور آستابل سیم بندی شده است. خروجی نامتقارن IC555 به وسیله فلیپ فلاپ jk موجود در IC 74LS73 به شکل موج مربعی تبدیل می شود. فلیپ فلاپ دیگر شکل موج مربعی متقارن را بر دو تقسیم می کند. هر دو فلیپ فلاپ در حالت T-type با J=K=1 عمل می کنند. خروجی های هر دو فلیپ فلاپ به ورودی های انتخاب رمزبردار ۷۴LS138 (سه به هشت) اعمال می شود. ورودی انتخاب سوم رمزبردار زمین شده است و تنها چهار خروجی از هشت خروجی آن مورد استفاده قرار می گیرد. از رمزبردار ۷۴LS139 (دو به چهار) نیز می توان استفاده کرد. هر یک از این خروجی ها ترانزیستورهای T1 تا ۴ (BC107T) را که جریان گیت تریاک ها را تأمین می کنند، تحریک می نمایند.

شکل ۱ نقشه شماتیک فلاشر چهار کاناله

شکل 1 نقشه شماتیک فلاشر چهار کاناله

به ازای هر سیکل ساعت، دو خروجی ۷۴LS73 از ۰۰ به ۰۱ ، از ۰۱ به ۱۰ و از ۱۰ به ۱۱ تغییر حالت می دهند (به وسیله LED ها نشان داده می شود). بدین ترتیب خروجی های رمزبردار یکی پس از دیگری با فرکانسی که به وسیله پتانسیومتر VR1 تعیین می شود، انتخاب می گردند. خروجی های رمزبردار active low (صفر فعال) هستند و با صفر شدن هر یک از آنها ترانزیستور و در نتیجه تریاک مربوطه قطع می شود. بنابراین در هر لحظه یکی از کانال ها قطع (لامپ های آن خاموش) می گردد و در واقع یک فلاشر چهار کاناله خواهیم داشت. تعداد لامپ های موازی هر کانال، جریان نامی تریاک ها را تعیین می کند.

The post فلاشر چهار کاناله appeared first on الکترونیک ۹۸.

مطالب مرتبط