سران آسیای مرکزی توجه به حقوق بشر را اولویت نخست خود قرار دهند

Spread the love

کانال ما ما را دنبال کنید 
کانال ما: abba1org@