تساوی ژاپن و ازبکستان در نیمه نخست/برابری عمان و ترکمنستان در عدد یک